Onze diensten

 • 01. Opmetingen

  • Opmeting van bestaande toestand

   Als landmeter-experten staan wij aan de basis van talloze bouwprojecten en terreinwerken. Als voorbereiding op het ontwerp van de architect zorgen wij voor een nauwkeurige opmeting van de bestaande toestand op het terrein. Hierbij brengen we de reële toestand volledig in kaart en maken we een gedetailleerd plan op. U kan ons beschouwen als een deel van het bouwteam (aannemers, architecten, projectontwikkelaars...) dat samen de betrouwbaarheid en kwaliteit van het bouwproject in een efficiënt proces garandeert.

  • Opmeting van gebouwen

   Ter voorbereiding van een renovatieproject is een accurate en complete opmeting van het gebouw een eerste cruciale fase. Wij zorgen voor een gedetailleerde opmeting van de binnen- en buitenkant van elk type gebouw. Zo kan u zowel voor de opmeting van gevelaanzichten als voor scans van volledige binnenkanten bij ons terecht.

  • Grensonderzoek en afpaling

   Heeft u nood aan een juridisch onderbouwd onderzoek van grenslijnen tussen twee percelen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een geschil tussen buren? Als erkend landmeter-expert zorgen wij als onafhankelijke en bevoegde partij voor een objectief grensonderzoek. Hiervoor gaan we zeer grondig te werk. Nadat we de grens hebben onderzocht aan de hand van onder meer oude plannen, de atlas der buurtwegen en eigendomstitels, kunnen we de grens ook ter plaatse fysisch kenmerken met fenopalen of andere markeringspunten.

   Ter voorbereiding van de bouw van een nieuwe verkaveling verzorgen wij eveneens de aanvraag voor de prekadastratie van de loten. Ook voor de berekening van de quotiteiten in een mede-eigendom kan u bij ons terecht.

  • Verkavelingen

   Ook voor de voorbereiding van kleinschalige verkavelingen kan u bij Buro Deloof terecht. We begeleiden u graag doorheen de volledige voorbereiding. We starten met de opmeting van de bestaande toestand en brengen vervolgens de verschillende verkavelingsmogelijkheden op het perceel in kaart. Eens we een definitief voorstel tot verkaveling hebben, zorgen wij voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Na goedkeuring palen we de loten af en dienen we de aanvraag voor prekadastratie in.

   Bouwplannen? Neem gerust contact met ons op. We bekijken graag de mogelijkheden.

  • Volumebepaling

   Van stockmetingen (zand, asfalt...) tot de berekening van grondverzet: met behulp van toegespitste software zoals 3D-scanning kunnen wij accuraat en op een korte tijdspanne grote volumes bepalen.

  • 3D-scanning

   Via 3D-scanning kunnen wij op slechts enkele minuten tijd driedimensionale beelden maken van gebouwen, interieurs, gevels, wegen... Op die manier kunnen we heel snel gedetailleerde info verstrekken over een volledige omgeving. In de gemaakte beelden verwerken we controlepunten voor een uiterst nauwkeurig resultaat. 3D-scanning is niet alleen tijd- en kostenbesparend, maar garandeert ook een foutloos resultaat.

   Benieuwd hoe wij 3D-scanning kunnen toepassen op uw project? Contacteer ons voor meer informatie.

 • 02. Uitzetwerken & zettingsmetingen

  • Uitzetwerken

   Aan de hand van de aangeleverde bouw- of ontwerpplannen zorgen wij voor een accurate uitzetting van assen, contouren, muren, kolommen, kelders... Ook voor het uitzetten van wegenis kan u bij ons terecht. Dankzij onze ruime ervaring en gespecialiseerde meetapparatuur (totaalstation, GPS...) kunnen wij in een beperkte tijdspanne en op een uiterst nauwkeurige manier uitzetwerken uitvoeren.

   Daarnaast kunt u bij ons terecht voor machinebesturing. Meer en meer graafmachines zijn uitgerust met een besturingssysteem op basis van GPS of het Lambert72-coördinatenstelstel. Aan de hand van de bouwplannen maken wij een model op dat ingelezen kan worden door het besturingssysteem van de machine. Op die manier hoeft er ter plaatse niets meer uitgezet te worden en hoeft de bestuurder de cabine van zijn machine niet meer te verlaten.

  • Zettingsmetingen en monitoring

   Door bepaalde bouwwerken of door bronbemaling kunnen de nabijgelegen gebouwen of constructies vervormen of zich zetten. Aan de hand van referentiepunten in de gebouwen zullen wij met digitale waterpasinstrumenten, een totaalstation of 3D-scanner zeer nauwkeurig de evolutie van deze gebouwen monitoren.

   Voor aanvang van de werken doen we een nulmeting. Tijdens de werken zullen we op periodieke basis de metingen herhalen. Onze bevindingen worden telkens gerapporteerd, waardoor er tijdig kan ingegrepen worden om schade te vermijden.

 • 03. Plaatsbeschrijvingen

  • Bij aanvang en na afloop van bouwwerken

   Zijn er bouwwerken gepland? Dan is het aangewezen om een plaatsbeschrijving op te maken van de aanpalende gebouwen en de nabijgelegen openbare wegenis. Aan de hand van een gedetailleerde plaatsbeschrijving met een uitgebreide fotoreportage kan op die manier na de bouwwerken vastgesteld worden of de omgeving schade heeft opgelopen door de uitvoering van de bouwwerken.

   Deze objectieve plaatsbeschrijving voorkomt dat er discussie ontstaat over de bestaande staat en over eventuele nieuwe schade aan een gebouw die te wijten kan zijn aan de bouwwerken.

   Schrijft uw ABR-polis een plaatsbeschrijving voor? Of wenst u deze zekerheid in te bouwen voor de aanvang van de werken? Neem dan contact met ons op.

  • Bij aankoop/verkoop van een eigendom

   Zit er een bepaalde termijn tussen de aan- of verkoop van uw eigendom en de officiële ingebruikname ervan? Dan is het aangewezen om een plaatsbeschrijving op te maken bij het verlijden van de koopakte. Deze plaatsbeschrijving bevat een nauwkeurige beschrijving en een uitgebreide fotoreportage van het onroerend goed.

   U kan bij ons terecht voor een objectieve en gedetailleerde plaatsbeschrijving van uw onroerend goed.

  • Bij huur/verhuur van een eigendom

   Bij de verhuur van een woning is het verplicht om een plaatsbeschrijving op te stellen. Ook hier is het aangewezen om een onafhankelijke expert in te schakelen. Wij maken een gedetailleerde beschrijving van het goed en maken een uitgebreide fotoreportage. Zo omvat de plaatsbeschrijving een volledige inventaris van alle kamers en van alles wat er in de eigendom aanwezig is en beschrijven we de staat waarin de kamers en aanhorigheden zich bevinden.

   U kan bij ons terecht voor een objectieve en gedetailleerde plaatsbeschrijving van uw onroerend goed.

 • 04. Afkoppelingsadvies en keuring riolering

  • Afkoppelingsadvies

   Om de kwaliteit van de waterlopen te verbeteren, schrijft de Europese kaderrichtlijn Water voor dat tegen 2023 minstens 90 % van het afval- en regenwater gescheiden geloosd moet worden. Sinds 2010 is het in Vlaanderen dan ook verplicht om bij nieuwe gebouwen, bij grondige verbouwingen of als er in de straat een gescheiden rioolstelsel is, water ook gescheiden te lozen.

   Wij kunnen u adviseren bij de afkoppeling van waterstromen. Eerst en vooral gaan wij langs om te onderzoeken hoe de huidige waterstromen van het desbetreffende gebouw in het openbaar rioolstelsel terecht komen. Hiervoor testen we het bestaande rioolstelsel aan de hand van onder andere rooktesten en een cameraonderzoek. Wij maken een inventaris met een accuraat rioleringsplan op. In veel gevallen is de lozing gemengd, en zullen wij de meest voordelige oplossing voorstellen om tot een gescheiden rioolstelsel te komen. Op basis van dit advies kan u de werken laten uitvoeren.

   Bouw- of verbouwplannen? Contacteer ons voor een afkoppelingsadvies.

  • Keuring private riolering

   Na de oplevering van een nieuwbouw, de voltooiing van een renovatie of de aanleg van een gescheiden stelsel in de straat is het verplicht om een keuring van het rioolstelsel te laten uitvoeren. Tijdens deze keuring worden aan de hand van rooktesten en de controle van waterstromen vastgesteld of deze effectief gescheiden geloosd worden.

   Deze keuring moet gebeuren door deskundigen die door Vlario of Aquaflanders zijn erkend. Onze keurders zijn erkend door beide organisaties.

   Een geldige keuring van een private riolering nodig? Contacteer ons.

 • 05. Schattingen

  • Schattingen onroerend goed

   Bij de verkoop of nalatenschap van een eigendom komt heel wat kijken. De bepaling van de juiste prijs is hierbij dan ook cruciaal. Heeft u nood aan een objectieve schatting van de waarde van uw eigendom? Wij maken een realistische waardebepaling en leveren een officieel schattingsverslag af.

 • 06. Inventarisatie

  • Sloop- en asbestinventaris

   Sinds 2018 is het verplicht om bij de vergunningsaanvraag voor de afbraak van gebouwen een sloop- en asbestinventaris op te maken. In deze inventaris lijsten wij op welke stoffen het te slopen of het te ontmantelen gebouw bevat, alsook de hoeveelheid en de situering ervan in het gebouw.

   De sloop- en asbestinventaris is een hulpmiddel om de sloop duurzamer te laten verlopen. Aan de hand van deze sloopinventaris kunnen afvalstoffen immers op de meest geschikte manier worden verwijderd en waar mogelijk worden hergebruikt.

   Buro Deloof is erkend TRACIMAT-deskundige, de organisatie die instaat voor het overkoepelende beheer van sloop- en afbraakwerken.

   Heeft u afbraakwerken gepland? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Wat kunnen wij voor u betekenen?